10 – 13 II 2022 / PAPROTNIA k. NIEPOKALANOWA

REKOLEKCJE
DLA MĘŻCZYZN

PROWADZENIE

ks. Łukasz M. Kadziński
ks. Jacek Gomulski

 

REGULAMIN


1. Rekolekcje prowadzimy w duchu Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego niezmiennym Magisterium. Msza Św. podczas Rekolekcji odprawiana będzie w Rycie Nadzwyczajnym.

2. Rekolekcje mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć tylko uprzednio zarejestrowani Uczestnicy. Wyjazd z Rekolekcji w trakcie ich trwania, uniemożliwia ich kontynuowanie. Na Rekolekcje nie przyjeżdżamy z rodzinami.

3. Ilość uczestników jest ograniczona przez organizatorów.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przyjazdu w wyznaczonym terminie, jest obecny na całych rekolekcjach – nie przyjeżdża i nie wyjeżdża w trakcie.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania punktualności i uczestnictwa we wszystkich punktach programu.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania milczenia w wyznaczonym czasie.

7. Zabrania się samodzielnego rejestrowania kazań, nauk itp.

8. Uczestnik przy zgłoszeniu chęci udziału w Rekolekcjach wpłaca bezzwrotną zaliczkę. Pozostałą cześć opłaty za rekolekcje zobowiązany jest uiścić po przyjeździe do ośrodka rekolekcyjnego. Osoby zgłaszające się, które w terminie 7 dni od momentu zapisu na rekolekcje nie wpłaciły zaliczki, zostają wykreślone z listy uczestników. Numer konta będzie podany przy zgłoszeniu się na rekolekcje.

9. W przypadku nie stosowania się uczestnika do zasad powyższego regulaminu, organizatorzy mogą w skrajnych przypadkach zdecydować o wydaleniu uczestnika z Rekolekcji.

10. Ze względu na ilość uczestników nie ma możliwości zamawiania innych posiłków niż wszyscy (połowy porcji lub wymaganej diety) Pakiet żywnościowy można wykupić tylko w całości.

11. Przypominamy o godnym i eleganckim stroju - długie spodnie, koszula, krawat,
marynarka ze względu czasu Rekolekcji.


12. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów. Wówczas w terminie do 2 tyg przed nowym terminem Rekolekcji można się ubiegać o zwrot zaliczki.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów.

14. W przypadku odwołania rekolekcji z przyczyn niezależnych od organizatora, możliwy jest zwrot zaliczki, pomniejszony przez poniesione wcześniej koszta przez Organizatorów. W sytuacji odwołania rekolekcji z winy Organizatorów, zwracana jest całość zaliczki.

15. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z Ustawa z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883. W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania

16. Dane osobowe, zbierane w procesie rejestracji na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od Organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., 922). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

WPŁACENIE ZALICZKI JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM POWYŻSZEGO REGULAMINU.


(wersja PDF)