Regulamin rekolekcji

Regulamin Rekolekcji dla Mężczyzn, które odbędą się w dniach 8-10 czerwca 2018 r. w Szczecinie.

I. Zakres i pojęcia

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywać będą w charakterze Uczestnika na Rekolekcjach.
 2. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Rekolekcjach.
 3. Organizator – Organizatorem rekolekcji jest stowarzyszenie Civitas  Christiana Oddział w Szczecinie
 4. Służby organizatora – Osoby działające z ramienia Organizatora na terenie Rekolekcji zajmujące się utrzymaniem właściwego przebiegu Rekolekcji.

II. Zasady uczestnictwa na rekolekcjach

 1. Do udziału w Rekolekcjach zaproszeni są mężczyźni, wyznania rzymsko-katolickiego, którzy ukończyli 18 rok życia, po uprzednim zgłoszeniu się za pomocą formularza udostępnionego na stronie http://rekolekcjedlamezczyzn.pl/ i dokonaniu opłaty tytułem pokrycia kosztów uczestnictwa w rekolekcjach.
 2. Koszty uczestnictwa w rekolekcjach są zależne od wybranej opcji noclegu, zgodnie z informacją w formularzu na stronie http://rekolekcjedlamezczyzn.pl/.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach przekazanej organizatorowi później niż 14 dni przed rozpoczęciem Rekolekcji, opłata tytułem pokrycia kosztów rekolekcji nie podlega zwrotowi.
 4. Organizator odmówi wstępu oraz usunie z Rekolekcji osobę, która:
  1. rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. nie stosuje się do poleceń i wytycznych wydanych przez Organizatora (lub osób działających w imieniu Organizatora);
  3. znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  4. posiada broń lub inne przedmioty, mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: noże, butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, race, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe;
  5. zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Rekolekcji;
  6. wyraża hasła, symbole, treści niezgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego lub uwłaczające godności miejsca, czasu i uczestników Rekolekcji.

Osobie, której z wyżej wymienionych przyczyn odmówiono wstępu na Rekolekcje lub usunięto z nich, nie przysługuje jakikolwiek zwrot opłat z tytułu pokrycia kosztów Rekolekcji.
III. Zachowanie podczas Rekolekcji

 1. Od momentu rozpoczęcia Rekolekcji, wszystkie osoby zobowiązane są:
  1. zachowywać się godnie, stosownie do miejsc odbywania się liturgii oraz nauk rekolekcyjnych;
  2. przestrzegać planu dnia i punktualnie przybywać na właściwe miejsce;
  3. słuchać i stosować się do wszystkich poleceń służb Organizatora dotyczących organizacji spotkania, w tym w szczególności dotyczących zachowania należytego porządku przygotowania i uczestnictwa w Liturgii Mszy Świętej;
  4. poruszać się tylko w obrębie miejsc udostępnionych dla rekolekcji;
  5. postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, nie zagrażać innym osobom przebywającym na Rekolekcjach, niepotrzebnie nie blokować innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w uczestnictwie w Rekolekcjach oraz nie uszkodzić czegokolwiek.

IV. Rejestrowanie i transmisja dźwięku i obrazu

 1. Osoby obecne na spotkaniu zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące.
 2. Osoby obecne na spotkaniu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Rekolekcji do użytku innego niż prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.

V. Niedozwolone przedmioty i zachowanie

 1. Na teren odbywania się Rekolekcji nie mogą być wnoszone przedmioty umożliwiające i wspomagające zakłócenia porządku i godności Rekolekcji, zachowania niedozwolone, niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie.
 2. Surowo zabrania się podejmowania na terenie Rekolekcji między innymi następujących działań:
  1. spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  2. sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora;
  3. wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.
 3. Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu na terenie odbywania Rekolekcji.
 4. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:
  1. usunięciem z Rekolekcji;
  2. podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków prawnych;
  3. wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Odpowiedzialność

 1. Uczestnik oświadcza, że ma świadomość, że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań.
 2. Każdy uczestnik odpowiada samodzielnie za wszelkie przyniesione  przedmioty wartościowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie tych przedmiotów.

Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane rozstrzygane są na mocy obowiązującego prawa.